Hem
Stäng X

Revisorer

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en och högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter.

Cassandra Oils revisor är PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Johan Malmqvist, född 1975, som huvudansvarig revisor.

PricewaterhouseCoopers AB och Johan Malmqvist är medlemmar i FAR SRS.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB