Hem
Stäng X

Förslag till beslut- Bolagsstämma 2021

2021-06-14

Förslag till beslut vid Bolagsstämma 29 juni

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13) 

Aktieägare som representerar ca 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget avser att lämna ett förslag till val av styrelse och revisor samt arvoden senast en vecka före stämman. 

De föreslår följande:

11. Förslag att till styrelsen omvälja Anders Olsson, Finn Johnsson och Björn Hedberg som styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande räkenskapsår. Samt att Finn Johnsson omväljes till styrelsens ordförande.

12. Förslag att till revisor omvälja auktoriserade revisorn Johan Kaijser.

13. Förslag att arvode till styrelse ska vara detsamma som föregående år innebärande att styrelsearvode skall utgå med 150.000 kronor till styrelseordföranden och 100.000 kronor till vardera ordinarie extern styrelseledamot som ej är anställd i bolaget, innebärande att totalt 250.000 kronor ska utgå. 

Föreslås vidare att revisorn skall ersättas enligt löpande och godkänd räkning.

 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB