Hem
Stäng X

VD och ledning

VD är underordnad styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD. VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsesammanträden.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är VD ansvarig för att hålla styrelsen informerad om utvecklingen av Cassandra Oils verksamhet, resultat och finansiella ställning, likviditets- och kreditsituation, viktiga affärshändelser samt andra relevanta omständigheter.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB