Hem
Stäng X

Risker

En investering i aktier i Cassandra Oil är förenad med risk. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, de riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Bolagets framtida resultatutveckling och finansiella ställning. Syftet med detta avsnitt är att ge en bild av den riskmiljö Cassandra Oil verkar i. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas. En potentiell investerare bör göra en samlad bedömning, inklusive en allmän omvärldsbedömning.

Operativa risker

Tekniska risker
Cassandra Oils teknologi har inte utnyttjats i kontinuerlig industriell drift. Om det skulle visa sig att Cassandra Oils teknologi och reaktor behöver vidareutvecklas innan den kan utnyttjas industriellt kan detta medföra väsentliga kostnader och tidsutdräkt.

Ny organisation
Cassandra Oil bildades 2011 och organisationen är under uppbyggnad. Det föreligger inga garantier för att Cassandra Oil kommer att kunna bygga upp organisationen och rekrytera personal i den takt som krävs för att genomföra Cassandra Oils affärsplan.

Leverantörer
De största enskilda leverantörerna till Cassandra Oil utgörs av Sjölanders Mekaniska Verkstäder, ABB, SKF, Alfa Laval och Koteko, vilka levererar nyckelkomponenter till Cassandras reaktorer. Om underleverantörer inte skulle klara av att leverera den kapacitet som krävs, står det Cassandra Oil fritt att vid behov välja andra externa leverantörer. Det finns dock en risk att hög generell efterfrågan medför brist på komponenter hos samtliga identifierade underleverantörer.

Patentrisker
Cassandra Oils teknologi är patentskyddad. Det föreligger emellertid alltid en risk att konkurrenter med eller utan avsikt gör intrång i Cassandras rättigheter. Skulle detta ske finns det en risk att Cassandra Oil inte kan hävda sina rättigheter fullt ut i en domstolsprocess, vilket skulle kunna påverka Cassandra Oil negativt. De teknologier som Cassandra Oil använder eller strävar efter att utveckla och kommersialisera, kan även påstås göra intrång i patent som ägs eller kontrolleras av annan. Om tredje part skulle väcka talan mot Cassandra Oil, kan detta leda till att Cassandra Oil tvingas betala betydande skadestånd. Osäkerhet till följd av att patenträttegångar eller andra processer inleds och fullföljs kan ha en väsentlig negativ effekt på Cassandra Oils konkurrensförmåga.

Know-how och sekretess
Utöver patenterade produkter och teknologi använder Cassandra Oil eget know-how som inte skyddas av patent. Cassandra Oil strävar efter att skydda sådan information, bland annat genom sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det föreligger emellertid ingen garanti att sådana avtal skyddar mot offentliggörande av konfidentiell information, rätten för anställda, konsulter och samarbetspartner till immateriella rättigheter eller att avtalen ger tillräcklig påföljd vid avtalsbrott. Dessutom kan Cassandra Oils affärshemligheter på annat sätt bli kända eller utvecklas självständigt av konkurrenter. Om CassandraOils interna information och kunskap inte kan skyddas, kan verksamheten påverkas negativt.


Komplexa och föränderliga regelverk
De regler som rör avfallshantering kan förändras över tiden. Sådana förändringar kan öka Cassandra Oils kostnader, försvåra försäljningen av Cassandras råolja samt ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets förmåga att generera intäkter. Det finns inte heller någon garanti för att de regler som idag gäller, eller tolkningar av dessa regler, inte kommer att ändras på ett sådant sätt att Bolagets verksamhet påverkas negativt med en åtföljande effekt på intjäningsförmåga och finansiell ställning.

Avtalsrisker
Cassandra Oil har slutit avtal med ett flertal parter och ytterligare avtal kommer med största sannolikhet att ingås framöver. Trots att stora resurser läggs ned på att teckna avtal med hög juridisk kvalitet finns det alltid en risk att Cassandra Oil inte lyckas sluta tillräckligt bra avtal eller skydda sig mot avtalsbrott på ett för Bolaget godtagbart sätt.

Produktansvar
Tillverkning och installation av Cassandras reaktorer följer en rad certifieringar och kontroller för att i mesta möjliga mån undvika konstruktionsfel, materialfel eller fel i tillverkningsprocessen och därmed säkerställa produkternas tillförlitlighet. Det finns en risk att fel ändå passerar kontrollerna eller att kontrollerna är bristfälligt utförda eller konstruerade. Det finns även risk att externa förhållanden utanför någons kontroll eller möjlighet att förutse kan orsaka tillförlitlighetsproblem eller haverier. Ansvaret vid sådana störningar beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men kan hamna hos Bolaget, underleverantörer, partners eller annan part.

Konkurrens
Det finns många företag som liksom Cassandra Oil är verksamma inom oljeproduktion baserad på avfall. Det finns en risk att fler aktörer tillkommer och därmed ökar konkurrensen. Cassandra Oil är dessutom en ny aktör med ny teknologi på marknaden. Det finns en risk att kunder hellre väljer en etablerad teknologi med lång historik.

Marknadens tillväxt
Den kraftiga expansion som Cassandra Oil planerar kommer att medföra stora investeringar. Om Cassandra misslyckas med att erhålla finansiering eller använda resurserna på bästa sätt kan detta påverka bolaget negativt.

Geopolitisk risk
Cassandra Oil är och kommer att vara aktivt engagerat i flera olika länder. Risker kan uppkomma vid förändringar av lagstiftning beträffande utländskt ägande, statligt deltagande, skatter, royalties, förpliktelser och valutakontroll. Dessutom kan Cassandra verksamhet utsättas för politiska och ekonomiska osäkerheter, expropriation av tillgångar, annullering eller justering av kontraktsrätter, skatter, royalties, förpliktelser, utländska valutarestriktioner och andra risker som förorsakas av utländska myndigheters kontroll över områden där Cassandra är verksam i. Oljeanläggningar är
potentiella mål för militära operationer och terrorism. Risker kan även aktualiseras till följd av inbördeskrig eller uppror.

Produktansvar och försäkringar
Bolagets verksamhet medför risk för produktansvar, vilket är oundvikligt i samband med forskning och utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av olja. Även om Cassandra Oil bedömer att det har ett adekvat försäkringsskydd, är försäkringsskyddets omfattning och ersättningsbelopp begränsat. Det finns därför ingen garanti att Cassandra Oils försäkringsskydd ger full kompensation i alla hänseenden.

Miljö
Cassandra Oil kommer att använda organiskt och potentiellt farligt material och avfall. Cassandra Oils verksamhet kommer därför omfattas av ett omfattande regelverk som styr tillverkning, förvaring, hantering och bortskaffande av sådant material och avfallsprodukter. Även om Cassandra Oils säkerhetsrutiner för hantering och bortskaffande av sådant material uppfyller föreskrivna standarder, kan det inte helt eliminera risken för oavsiktlig kontamination från eller personskada på grund av sådant material. Om en olycka inträffar skulle Cassandra Oil kunna hållas skadeståndsansvarigt eller åläggas att betala företagsbot och detta ansvar skulle kunna överstiga Cassandra Oils ekonomiska resurser. Vidare kan Cassandra Oil drabbas av betydande kostnader för att uppfylla framtida miljölagar och förordningar.

Valutakursfluktuationer
Cassandra Oils verksamhet är föremål för valutakursrisker. Huvuddelen av Cassandra Oils kostnader uppstår i svenska kronor medan en betydande del av de potentiella intäkterna utgörs av betalningar i andra valutor. Som en följd härav kan sänkta valutakurser på amerikanska dollar, euro eller andra utländska valutor gentemot den svenska kronan medföra en negativ påverkan på Cassandras resultat och finansiella ställning.

Övriga risker
Förutom operationella och finansiella risker kan risk även bestå i att ledning, styrelse eller aktieägare inte får rätt information för att kunna fatta riktiga beslut i olika situationer, eller att de inte får information i rätt tid. Till övriga risker som bolaget utsätts för hör bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld.

Risker hänförliga till aktien
Värdefluktuationer
Värdet på aktien kan framgent komma att fluktuera kraftigt. Cassandra Oils historiska och förväntade rörelseresultat, förändringar i ekonomiska beräkningar av aktieanalytiker avseende Cassandra, dess bransch eller konkurrenter, villkor och trender i de branscher där Cassandra Oil och dess konkurrenter är aktiva.

Risker efter listning av Bolagets aktie
Omsättningen i Cassandra Oils aktie kan variera under perioder och avståndet mellan köp- och säljkurs kan från tid till annan vara stort. Likviditeten i aktien kan påverkas av ett antal olika interna och externa faktorer. Till de interna hör bland annat offentliggöranden av uppköp av nya bolag, nya produkter, teknikskiften, kvartalsvariationer i Cassandra Oils rörelseresultat och förändringar i vinstoch intäktsprognoser. Till de externa hör  allmänna ekonomiska förhållanden, konjunkturnedgångar samt andra faktorer som inte har med Bolagets verksamhetsutveckling att göra. Även svängningar på de marknader där Cassandra Oil bedriver verksamhet kan få avsevärd inverkan på bolagets aktiekurs. Aktier kan komma att avyttras på marknaden i osedvanligt stor utsträckning, eller till följd av förväntningar att sådana avyttringar kommer att ske. Sådana avyttringar kan även göra det svårt för Cassandra Oil att i framtiden anskaffa kapital genom emission av aktier eller andra värdepapper.

Ytterligare nyemissioner
Eventuella framtida nyemissioner av aktier kan späda ut innehavet för befintliga aktieägare i Bolaget och därigenom minska det proportionella ägandet och röstandelen för samt vinst per aktie och substansvärde per aktie. Detta kan få en negativ effekt på aktiernas marknadspris.

Framtida utdelning

Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar till aktieägarna i Cassandra Oil är beroende av ett antal faktorer, såsom resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Först då en långsiktig lönsamhet kan förutses, kommer utdelning till aktieägarna att kunna ske. Under de närmaste åren förväntas det inte ske någon aktieutdelning.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB