Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Uppdatering Cassandra Oil; avstämningsdagar för utdelning, företrädesemission, namnbyte, ny ticker och hemsida

2012-03-30

  • Avstämningsdag för företrädesemissionen är tisdagen den 10 april 2012
  • Avstämningsdag för sakutdelning av aktier i Rentunder Holding AB och Blasieholmen Investment Group AB är torsdagen den 12 april 2012
  • Ny ticker CASO från och med måndag 2 april 2012

Vid den extra bolagsstämman i Factum Electronics Holding AB (nedan ”Factum Holding” eller ”Bolaget”) den 9 mars 2012 beslutades bland annat att Factum Holding skall förvärva Cassandra Oil AB genom en apportemission och överta firman Cassandra Oil AB. Vidare beslutades om en företrädesemission om totalt ca 8,3 miljoner SEK samt sakutdelning av aktierna i Rentunder Holding AB (nedan ”Rentunder Holding”) och Blasieholmen Investment Group AB (nedan ”Blasieholmen Investment Group”).

Byte av ticker

Namnbytet från Factum Electronics Holding AB till Cassandra Oil AB är registrerat av Bolagsverket. Aktien handlas emellertid alltjämt på NASDAQ OMX First North med tickern (kortnamnet) FACT. Namnbytet kommer att implementeras i Euroclears och Nasdaq OMX First North's system med effekt från och med måndagen den 2 april 2012, då aktien i Bolaget kommer att handlas med tickern (kortnamnet) CASO.

Bytet av namn från Factum Electronics Holding AB till Cassandra Oil AB påverkar inte aktiens ISIN-kod som således förblir SE0001234923.

Ny hemsida

En ny hemsida med adressen www.cassandraoil.se beräknas kunna tas i bruk under vecka 15.

Företrädesemission i Factum Holding

Styrelsen i Factum Holding har, med stöd av bemyndigande av den extra bolagsstämman den 9 mars 2012, beslutat om den företrädesemission som utgör ett led i omstruktureringen och verksamhetsförändringen i Factum Holding. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för de som är aktieägare i Factum Holding före genomförandet av apportförvärvet av Cassandra Oil AB. Nyemissionen baseras således på det nuvarande antalet aktier i Factum Holding före apportförvärvet, 2.021.532 aktier.

Nyemissionen avser högst 1.010.766 aktier. För varje tvåtal befintliga aktier ges rätt att teckna en ny aktie för 8,20 SEK. För varje befintlig aktie i Factum Holding erhålls en teckningsrätt. Två teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie i Factum Holding. Teckningstiden är 12-27 april 2012. Handel i teckningsrätter äger rum 12-24 april 2012. Vid full teckning tillförs Factum Holding cirka 8,3 miljoner SEK före emissionskostnader.

Genom apportemissionen avseende förvärvet av Cassandra Oil AB emitteras sammantaget 23.339.482 aktier varefter antalet aktier (givet full teckning av företrädesemissionen) uppgår till 26.371.780. Detta innebär att de aktier som ges ut i företrädesemissionen kommer att utgöra ca 3,8 procent av det totala antalet aktier i Factum Holding. Detta illustreras i nedanstående tabell.

Aktieägare Antal aktier Andel
Factum Holdings nuvarande aktieägare 2 021 532 7,7%
Företrädesemission Factum Holdings aktieägare 1 010 766 3,8%
Apportemission förvärv Cassandra Oil 23 339 482 88,5%
Summa: 26 371 780 100%
Sakutdelning av Rentunder Holding och Blasieholmen Investment Group

Styrelsen i Factum Holding har beslutat att avstämningsdag för sakutdelningen av aktierna i Rentunder Holding och Blasieholmen Investment Group skall vara den 12 april 2012. Detta innebär att sista dag för handel med aktien i Bolaget inklusive rätt till sakutdelning är torsdagen den 5 april 2012. Från och med tisdagen den 10 april 2012 handlas aktien exklusive rätt till sakutdelning.

Antalet aktier i Factum Holding före apportförvärvet av Cassandra Oil AB, liksom antalet aktier i Rentunder Holding och Blasieholmen Investment Group, uppgår till 2.021.532. Varje aktie i Factum Holding före apportförvärvet av Cassandra Oil AB berättigar till sakutdelning av en aktie i Rentunder Holding och en aktie i Blasieholmen Investment Group. De aktier som Factum Holding emitterar i apportförvärvet av Cassandra Oil AB berättigar således inte till sakutdelning.

Avstämningsdagen avgör vem som är berättigad att erhålla sakutdelning. Verkställighet av sakutdelningen, i betydelsen leverans av aktierna i Rentunder Holding och Blasieholmen Investment Group i Euroclears system, är formellt villkorad av att Factum Holdings apportförvärv av Cassandra Oil AB registreras av Bolagsverket. Detta beräknas ske under vecka 15.

Leverans av aktier i apportemissionen

Leverans av aktier i Factum Holding till dem som medverkat i apportemissionen avseende Factum Holdings förvärv av Cassandra Oil beräknas ske i slutet på vecka 15.

Tidsplan

2 april 2012 Aktien handlas med nya tickern (kortnamnet) CASO

3 april 2012 Sista dag för handel inklusive rätt att delta i nyemissionen

4 april 2012 Första dag för handel exklusive rätt att delta i nyemissionen

5 april 2012 Sista dag för handel inklusive rätt till sakutdelning

10 april 2012 Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen

Första dag för handel exklusive rätt till sakutdelning

12 april 2012 Avstämningsdag för rätt att delta i sakutdelning

12 – 27 april 2012 Teckningstid för nyemissionen

12 – 24 april 2012 Handel med teckningsrätter

Skattefrågor

Factum Holdings styrelse bedömer att utdelningen av aktierna i Rentunder Holding omfattas av de s.k. Lex Asea-reglerna, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon omedelbar beskattning för aktieägarna i Factum Holding. I enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna skall i stället aktieägarnas omkostnadsbelopp för de aktier i Factum Holding som berättigar till utdelning fördelas mellan dessa aktier och erhållna aktier i Rentunder Holding. Fördelningen av omkostnadsbeloppet baseras på den värdeförändring på aktierna i Factum Holding som uppkommer till följd av utdelningen av aktierna i Rentunder Holding. Factum Holding kommer att ansöka om allmänna råd avseende fördelningen av omkostnadsbeloppet hos Skatteverket. Information om Skatteverkets allmänna råd kommer att lämnas så snart som möjligt på Factum Holdings och Rentunders respektiva webbplats.

Utdelningen av aktierna i Blasieholmen Investment Group omfattas inte av de s.k. Lex Asea-reglerna och utgör därmed skattepliktig utdelning. Styrelsen i Factum Holding bedömer att det totala värdet på utdelningen uppgår till 50.000 SEK, vilket motsvarar Blasieholmen Investment Groups likvida medel, tillika egna kapital. Detta motsvarar ca 2,5 öre (0,025 SEK) per utdelningsberättigad aktie i Factum Holding.

Rentunder Holding

Rentunder Holding (organisationsnr 556883-7206) är ett privat aktiebolag som för närvarande är ett helägt dotterbolag till Factum Holding. Rentunder Holding äger cirka 54,5 procent i Rentunder AB (organisationsnr 556785-4020). Factum Holding har förvärvat Rentunder Holding som ett lagerbolag i syfte att investera i Rentunder AB och genomföra en sakutdelning av aktierna i Rentunder Holding till aktieägarna. Factum Holding har utöver det initiala aktiekapitalet om 50.000 SEK investerat 1.950.000 SEK i Rentunder Holding, totalt 2.000.000 SEK. Factum Holdings investering motsvarar således cirka en (1) SEK per utdelningsberättigad aktie i Factum Holding.

Efter genomförd sakutdelning till aktieägarna i Factum Holding kommer Rentunder Holding att förvärva utestående aktier i Rentunder AB genom en apportemission. Aktiekapitalet kommer efter fullbordad transaktion att uppgå till 1.010.766 SEK fördelat på 10.107.660 aktier. Factum Holdings aktieägare kommer då äga 20 procent av aktiekapital och röster i Rentunder Holding, som i sin tur kommer äga samtliga aktier i Rentunder AB. Resterande 80 procent av aktiekapital och röster i Rentunder Holding kommer att ägas av Östhammar Industrihydraulik ÖI Aktiebolag (44 procent), Karl-Axel Bartholf (16 procent), Mikael Alvén (12 procent) och Fyra Linjer Teknik AB (8 procent).

Styrelsen i Rentunder Holding utgörs för närvarande av Jan Alvén (tillika styrelseordförande), Mikael Alvén, Karl-Axel Bartholf samt Erik Nerpin. Mikael Alvén är verkställande direktör.

Rentunder AB säljer och hyr ut stationära och mobila båtbottentvättar. Rentunder AB vänder sig till kommuner, marinor, båtklubbar, entreprenörer och andra aktörer som vill äga eller driva båttvättar. Segel- och motorbåtsägare som använder Rentunders båttvättar slipper att bottenmåla sina båtar. Det sparar både tid och pengar för båtägaren och bidrar samtidigt till en bättre miljö.

De medel som Rentunder-koncernen tillförs genom den nyemission 1,95 MSEK som Factum Holding tecknat i Rentunder Holding kommer huvudsakligen att användas för förstärkning av koncernens marknadsförings- och försäljningsorganisation samt som allmänt rörelsekapital. Rentunder Holdings styrelse bedömer att koncernen har tillräckligt med finansiella resurser för att bedriva verksamheten under de kommande tolv månaderna utan ytterligare nyemissioner.

Rentunder AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2011 bifogas detta pressmeddelande. Årsredovisningen är reviderad men ännu ej fastställd på Rentunder AB:s årsstämma.

Ytterligare information om Rentunder AB finns på Rentunder ABs hemsida www.rentunder.se.

Blasieholmen Investment Group AB

Blasieholmen Investment Group (organisationsnr 556851-9465) är ett privat aktiebolag med ett aktiekapital om 50.000 SEK som bildades 2011 och som inte bedrivit någon verksamhet.

Styrelsen i Factum Holding beslutade under hösten 2011 att utreda möjligheten att avyttra dotterbolaget Factum Electronics AB och förvärva en ny verksamhet. Under denna process utvärderades ett antal olika bolag vilket ledde fram till förslaget att förvärva Cassandra Oil AB. Syftet med att dela ut Blasieholmen Investment Group AB till Factum Holdings aktieägare är att utreda möjligheten att genomföra ytterligare en strukturaffär med något av de bolag som tidigare utvärderats. Målsättningen är att Blasieholmen Investment Group skall erhålla en ägarandel i en ny verksamhet, resa kapital samt förberedas för listning. Denna process beräknas pågå under 2012 och det kan inte garanteras att någon strukturaffär kan genomföras.

Styrelsen i Blasieholmen Investment Group utgörs för närvarande av Factum Holdings styrelseordförande Erik Nerpin som ensam ledamot med Patrik Olsson (tidigare VD i Factum Holding) som suppleant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Nerpin

Styrelseordförande

Tel 070 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB